琵琶行 / 琵琶引拼音

琵琶行 / 琵琶引朗读

xíng//yǐn--bái

yuánshínián,zuǒqiānjiǔjiāngjùn.míngniánqiū,sòngpénkǒu,wénzhōuzhōngdànzhě,tīngyīn,zhēngzhēngrányǒujīngshēng.wènrén,běnchángānchàng,chángxuécáoèrshàncái,niánzhǎngshuāi,wěishēnwéirén.suìmìngjiǔ,使shǐkuàidànshù.mǐnrán,shàoxiǎoshíhuānshì,jīnpiàolúnqiáocuì,zhuǎnjiāngjiān.chūguānèrnián,tiánránān,gǎnrényán,shìshǐjuéyǒuqiānzhé.yīnwèicháng,zèngzhī,fánliùbǎishíliùyán,mìngyuēxíng.
xúnyángjiāngtóusòng,fēnghuāqiū.
zhǔrénxiàzàichuán,jiǔyǐnguǎnxián.
zuìchénghuāncǎnjiāngbié,biéshímángmángjiāngjìnyuè.
wénshuǐshàngshēng,zhǔrénwàngguī.
xúnshēngànwèndànzhěshuí?shēngtíngchí.
chuánxiāngjìnyāoxiāngjiàn,tiānjiǔhuídēngchóngkāiyàn.
qiānwànhuànshǐchūlái,yóubàobànzhēmiàn.
zhuǎnzhóuxiánsānliǎngshēng,wèichéngdiàoxiānyǒuqíng.
xiánxiányǎnshēngshēng,shìpíngshēngzhì.(zhìzuò:)
méixìnshǒudàn,shuōjìnxīnzhōngxiànshì.
qīnglǒngmànniǎntiāo,chūwèichánghòuliùyāo(liùyāozuò:绿yāo).
xiáncáocáo,xiǎoxiánqiēqiē.
cáocáoqiēqiēcuòdàn,zhūxiǎozhūluòpán.
jiānguānyīnghuāhuá,yōuquánliúbīngxiànán.
bīngquánlěngxiánníngjué,níngjuétōngshēngzànxiē.
biéyǒuyōuchóuànhènshēng,shíshēngshèngyǒushēng.
yínpíngzhàshuǐjiāngbèng,tiěchūdāoqiāngmíng.
zhōngshōudāngxīnhuà,xiánshēngliè.
dōngchuán西fǎngqiāoyán,wéijiànjiāngxīnqiūyuèbái.
chényínfàngchāxiánzhōng,zhěngdùnshangliǎnróng.
yánběnshìjīngchéng,jiāzàimalíngxiàzhù.
shísānxuéchéng,míngshǔjiàofāng.
céngjiàoshàncái,zhuāngchéngměibèiqiūniáng.
língniánshàozhēngchántóu,hóngxiāozhīshù.
diàntóuyínjiésuì,xuèluóqúnfānjiǔ.
jīnniánhuānxiàomíngnián,qiūyuèchūnfēngděngxián.
zǒucóngjūnā,zhāoláiyán.
ménqiánlěngluòān,lǎojiàzuòshāngrén.
shāngrénzhòngqīngbié,qiányuèliángmǎichá.
láijiāngkǒushǒukōngchuán,ràochuányuèmíngjiāngshuǐhán.
shēnmèngshàoniánshì,mèngzhuānglèihónglángān.
wéntàn,yòuwénzhòng.
tóngshìtiānlúnluòrén,xiāngféngcéngxiāngshí!
cóngniánjīng,zhébìngxúnyángchéng.
xúnyángyīnyuè,zhōngsuìwénzhúshēng.
zhùjìnpénjiāng湿shī,huángzhúràozháishēng.
jiāndànwén?juānxuèyuánāimíng.
chūnjiānghuāzhāoqiūyuè,wǎngwǎngjiǔháiqīng.
shāncūn?ǒuzhāozhānánwéitīng.
jīnwénjūn,tīngxiāněrzànmíng.
gèngzuòdàn,wèijūnfānzuòxíng.
gǎnyánliángjiǔ,quèzuòxiánxiánzhuǎn.
shìxiàngqiánshēng,mǎnzuòzhòngwénjiēyǎn.
zuòzhōngxiàshuízuìduō?jiāngzhōuqīngshān湿shī.

琵琶行 / 琵琶引拼音版,琵琶行 / 琵琶引注音版琵琶行 / 琵琶引翻译,,出自白居易的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-113.html

TOP