梦游天姥吟留别 / 梦游天姥山别东鲁诸公拼音

梦游天姥吟留别 / 梦游天姥山别东鲁诸公朗读

mèngyóutiānyínliúbié//mèngyóutiānshānbiédōngzhūgōng--bái

hǎitányíngzhōu,yāntāowēimángxìnnánqiú;
yuèréntiān,yúnxiámíngmièhuò.
tiānliántiānxiàngtiānhéng,shìyuèyǎnchìchéng.
tiāntāiwànqiānzhàng,duìdàodōngnánqīng.
yīnzhīmèngyuè,fēijìngyuè.
yuèzhàoyǐng,sòngzhìshàn.
xiègōng宿chùjīnshàngzài,shuǐdàngyàngqīngyuán.
jiǎozhexiègōng,shēndēngqīngyún.
bànjiànhǎi,kōngzhōngwéntiān.
qiānyánwànzhuǎndìng,huāshímíng.
xióngpáolóngyínyīnyánquán,shēnlínjīngcéngdiān.
yúnqīngqīng,shuǐdàndànshēngyān.
lièquē,qiūluánbēngcuī.
dòngtiānshífēi,hōngránzhōngkāi.
qīngmínghàodàngjiàn,yuèzhào耀yàojīnyíntái.
wèifēngwèi,yúnzhījūnfēnfēnérláixià.
luánhuíchē,xiānzhīrénliè.
húndòng,huǎngjīngérzhǎngjiē.
wéijuéshízhīzhěn,shīxiàngláizhīyānxiá.
shìjiānxíng,láiwànshìdōngliúshuǐ.
biéjūnshíhái?qiěfàngbái鹿qīngjiān,xíng访fǎngmíngshān.
ānnéngcuīméizhéyāoshìquánguì,使shǐkāixīnyán!

梦游天姥吟留别 / 梦游天姥山别东鲁诸公拼音版,梦游天姥吟留别 / 梦游天姥山别东鲁诸公注音版梦游天姥吟留别 / 梦游天姥山别东鲁诸公翻译,,出自李白的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-197.html

TOP