元和五年予官不了罚俸西归三月六日…怆曩游因投五十韵拼音

yuánniánguānliǎofèng西guīsānyuèliùrì…chuàngnǎngyóuyīntóushíyùn--yuánzhěn

xiǎoniánxiánàichūn,rèndechūnfēng.wèiyǒuhuācǎoshí,xiānnóngxiǎochuāngshuì.
xiácháodànyún,jǐngqiānshī.jiàndàoliǔzhītóu,chuānguāngshǐmíngmèi.
chángānchē,qīngxīnfèngquánguì.zhòuchénzhōng,yánzǎochūnzhì.
shíyóu,yóuyǒulún.xiánxíngjiāngàn,便biàn宿ēn.
kòulínyǐnhánguī,shūcóngchūyōucuì.língchénguòxìngyuán,xiǎoníngfāng.
chūyánghǎomíngjìng,nènshùlián.páifángshìzhuìzhū,hóngliǎnlèi.
xīnyīngjiāoxiǎo,qiǎnshuǐguāngliú.lěngyǐnkōngbēi,yīnchénggāozuì.
jiǔxǐngwénfànzhōng,suísēngshòushī.cānháiyóu,guòcóngshàngwén.
xíngféngèryuèbàn,shǐyóuchūn.shìshíchūnlǎo,yóuyún.
téngkāijiǔhuáguān,cǎojiésāntiáosuì.xīnsǔnyǒngzhū,luòméifāndiéchì.
míngchàngxiùchē,gōngqīngpèi.cháoshìháixúnxiū,háojiāchūn.
xiéhǎoyīnyuè,jiǎnchǎnkōngtián.tóngzhànxìnghuāyuán,xuāntiáncóngcuì.
fánqǐnxìng,wǎngsànqiáocuì.juànléi,jiǎnxíng.
chūnshānwèichéngjiù,dōngjiànchén.qīnggàiyínduǎnzhāng,shūkōngnán.
yáowéngōngzhǔxiào,jìnbèiwángsūn.yāoshànghuáyán,héngtóuzuòbīnwèi.
zhīniánshào,shēnjiějiǔzhōngshì.néngchàngfànshēng,piānjīngbiànchóu.
hándàicánpāi,fánchuī.jiàozàozhìtóupán,shēngníngshègōng使shǐ.
qūnxúnguāngjǐngyàn,sǎnluàndōng西.guānxiánmén,rányōubì.
#duānjiáoqíngxìng,mànxuéqiúshì.báoyún,míngǒupínsuì.
#shítiānqián,zòushēngpíng.zhàojiàn,xiānyōngcāi.
#cháopéixiāngànbān,zuòfēngchénwèi.suìyòudēngcháo,dēngwèibǎitái.
#táiguānxiāngshù,fàngqíngzhì.zhíláosòngyíng,shàngtángfánhuì.
#fēnzàidōngluò,suǒzhíyóu.fèng西guī,xīnzhīshòucháo.
#chángshāngōngxiǎokòu,huáiyòuliángshuài.guónànshēnxíng,láoshēngwéi.
#xiōngānxìnglíng,cuīzitóngchòuwèi.tóuguàguàn,shēnghuán.

元和五年予官不了罚俸西归三月六日…怆曩游因投五十韵拼音版,元和五年予官不了罚俸西归三月六日…怆曩游因投五十韵注音版,出自元稹的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-4344.html

TOP