木兰诗 / 木兰辞拼音

木兰诗 / 木兰辞朗读

lánshī//lán--míng

,lándàngzhī.wénzhùshēng,wéiwéntàn.wènsuǒ,wènsuǒ.suǒ,suǒ.zuójiànjūntiē,hándiǎnbīng,jūnshūshíèrjuǎn,juànjuànyǒumíng.āér,lánzhǎngxiōng,yuànwèishìān,cóngzhēng.
dōngshìmǎijùn,西shìmǎiānjiān,nánshìmǎipèitóu,běishìmǎizhǎngbiān.dànniáng,宿huángbiān,wénniánghuànshēng,dànwénhuángliúshuǐmíngjiànjiàn.dànhuáng,zhìhēishāntóu,wénniánghuànshēng,dànwényānshānmíngjiūjiū.
wànróng,guānshānruòfēi.shuòchuánjīntuò,hánguāngzhàotiě.jiāngjūnbǎizhàn,zhuàngshìshíniánguī.
guīláijiàntiān,tiānzuòmíngtáng.xūnshíèrzhuǎn,shǎngbǎiqiānqiáng.hánwènsuǒ,lányòngshàngshūláng,yuànchíqiān,sòngérháixiāng.
niángwénlái,chūguōxiāngjiāng;āwénmèilái,dànghóngzhuāng;xiǎowénlái,dāohuòhuòxiàngzhūyáng.kāidōngmén,zuò西chuáng,tuōzhànshípáo,zhejiùshíshang.dāngchuāngyúnbìn,duìjìngtiēhuāhuáng.chūménkànhuǒbàn,huǒbànjiējīngmáng:tónghángshíèrnián,zhīlánshìláng.
xióngjiǎoshuò,yǎn;shuāngbàngzǒu,ānnéngbiànshìxióng?

木兰诗 / 木兰辞拼音版,木兰诗 / 木兰辞注音版木兰诗 / 木兰辞翻译,,出自佚名的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-7.html

TOP