石鼓歌拼音

shí--shì

dōngshíèryuèsuìxīnchǒu,chūcóngzhèngjiànsǒu.
jiùwénshíjīnjiànzhī,wénjiāoshézǒu.
guānchūzhǐhuà,jiēqiánzàikǒu.
hángōnghàoshēngchí,jīnkuàngyòubǎiniánhòu!
qiángxúnpiānpángtuīdiǎnhuà,shíèrjiǔ.
chēgōngtóng,wéiwěiguànzhīliǔ.
zònghéngyóushídǐng,zhòngxīngcuòluòjǐnmíngdòu.
hubànyǐnbānzhī,yóunéngbiàngēnzhǒu.
juānjuānquēyuèyǐnyún,zhuózhuójiāxiùlángyǒu.
piāoliúbǎizhànǒuráncún,qiānzǎishuíyǒu?
shàngzhuīxuānjiéxiāngwéinuò,xiàbīngtóngkòu.
zhōuxuān鸿hóngyàn,dāngshízhòushǐbiàndǒu.
yànluànrénfāngshèngxián,zhōngxīngtiānwéishēnggǒu.
dōngzhēnghǎnxiāo,běiquǎnróngsuízhǐsǒu.
xiànggòngláng鹿,fāngzhàoliánpiānguīyǒu.
suìyīnjiàngshuài,wèikǎofánméngsǒu.
rénzuòsòngsōnggāo,wànwéngǒulǒu.
xūnláozhìjīn,wénwèiyuǎnyóuzhōnghòu.
xúnniánsuìjiǎ,yǒuwénshuímǒu.
cóngzhōushuāigèngguó,jìng使shǐqínrényǒujiǔyǒu.
sǎosàoshīshūsòng,tóudòuchénbiānchǒu.
dāngniánrénzuǒlóng?shàngcàigōngqiānhuánggǒu.
dēngshānshísònggōngliè,hòuzhěqiánǒu.
jiēyúnhuángxúnguó,pēngmièqiángbàojiùqiánshǒu.
liùjīngwěihuīchén,dāngsuípóu.
chuánwénjiǔdǐnglúnshàng,使shǐwànchénshuǐ.
bàojūnzòngqióngrén,shénqíngòu.
shìshíshíchǔ?nǎitiāngōnglìngguǐshǒu.
xīngwángbǎibiànxián,guìzhāomíngxiǔ.
zuòtàn,rénshēngān寿shòu.

石鼓歌拼音版,石鼓歌注音版,出自苏轼的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-71018.html

TOP