拟古九首拼音

jiǔshǒu--táoyuānmíng

róngróngchuāngxiàlán,tángqiánliǔ.
chūjūnbiéshí,wèihángdāngjiǔ.
chūménwàn,zhōngdàoféngjiāyǒu.
wèiyánxīnxiāngzuì,zàijiēbēijiǔ.
lánliǔshuāi,suìlìngyán.
duōxièzhūshàonián,xiāngzhīzhōnghòu.
qīngrénmìng,yǒu?
jiāyánjià,dāngwǎngzhìzhōng.
wènjūnjīnxíng?fēishāngfēiróng.
wényǒutiántài,jiéwèishìxióng.
rénjiǔ,xiāngfēng.
shēngyǒugāoshìmíng,méichuánqióng.
xuékuángchízi,zhízàibǎiniánzhōng.
zhòngchūngòushí,shǐléidōng.
zhòngzhéqiánhài,cǎozònghéngshū.
piānpiānxīnláiyàn,shuāngshuāng.
xiāncháoshàngzài,xiāngjiāngháijiù.
cóngfēnbiélái,méntínghuāng;
xīnfěishí,jūnqíngdìng?
tiáotiáobǎichǐlóu,fēnmíngwànghuāng,
zuòguīyúnzhái,cháowèifēiniǎotáng.
shānmǎnzhōng,píngyuánmángmáng.
shígōngmíngshì,kāngkǎizhēngchǎng.
dànbǎisuìhòu,xiāngháiběimáng.
sōngbǎiwéirén,gāofénáng.
tuízhǔ,yóuhúnzàifāng!
rónghuáchéngguì,liánshāng.
dōngfāngyǒushì,bèichángwán;
sānxúnjiǔshí,shíniánzheguān.
xīnqín,chángyǒuhǎoróngyán.
guānrén,chényuèguān.
qīngsōngjiāshēng,báiyún宿yánduān.
zhīlái,qínwèidàn.
shàngxiánjīngbié,xiàxiáncāoluán.
yuànliújiùjūnzhù,cónglìngzhìsuìhán.
cāngcāngzhōngshù,dōngxiàcháng;
niánniánjiànshuāngxuě,shuíwèizhīshí.
yànwénshìshàng,jiéyǒudàolín.
xiàduōtánshì,zhǐjué.
zhuāngshùyǒu,jiārén.
xíngxíngtíngchūmén,háizuògèng.
yuàndàocháng,dànwèirén.
wàn,yǒngwèishìxiàochī.
怀huáinándào,wèijūnzuòshī.
tiānyún,chūnfēngshànwēi.
jiārénměiqīng,shǔhānqiě.
jìngchángtàn,chígǎnrénduō.
jiǎojiǎoyúnjiānyuè,zhuózhuózhōnghuá.
shíhǎo,jiǔdāng.
shǎoshízhuàngqiě,jiànxíngyóu.
shuíyánxíngyóujìn?zhāngzhìyōuzhōu.
shíshǒuyángwēi,yǐnshuǐliú.
jiànxiāngzhīrén,wéijiànshíqiū.
biānliǎnggāofén,zhuāngzhōu.
shìnánzài,xíngqiú!
zhǒngsāngchángjiāngbiān,sānniánwàngdāngcǎi.
zhītiáoshǐmào,zhíshāngǎi.
cuīshé,gēnzhūcānghǎi.
chūncánshí,hánshuídài!
běnzhígāoyuán,jīnhuǐ.

拟古九首拼音版,拟古九首注音版,出自陶渊明的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-71021.html

TOP