送监丞家同年守简池三十韵拼音

sòngjiānchéngjiātóngniánshǒujiǎnchísānshíyùn--hóngkuí

niánwèijūnlái,míngtíngzhìluán.jīnniánwèiqīnguī,cánshìshǔ.
chūxiūmén,wànwǎnzài.jiāngliùyuèhán,fēngbǎofānshù.
jīnshānyōurén,héngliáo.cǎishízhuàngshì,tiěmíng.
lǎoyānguāngkāi,jiǔhuáyúnchù.wánggōngrén,guānmiǎnérpèi.
juànjièshén,chìqīngkuàng.huángxiázhěliú,juànfàngróngshù.
yīngxióngjīngzhōu,shuāngyuègěngqiáo.sāntíng,fēngluòqiū.
yángtáifēngshíèr,sēngǒngxiájiāng.gāobiāosǒngchìsōng,juégàilǐnzhú.
huòhànàn,kàngzhígǎnchéngchù.yòutángzhēnqīng,jùnjiéshòu.
tángyànduī,zhùkūnzhóu.kuìchéngsuīyáng,gōudǎnglínzōng.
shuǐshímíngbiānzhuó,píngliǎojiāchù宿.kuānzuòyuèchéng,yíngmiànéméi绿.
shìdàodànyǒuwèi,rénshēngpíngwèi.jiāngshānkuìróng,cǎoyǒu.
shìjiànxìnxióng,jiǎngèngqīng.shéfānghéngdào,yǒuliánpíng.
xiàngguì,zhǎngwēng.mínghuáng,luòyǎofēi.
wàng,duōshínǎichù.suìyànwéi,rénzàihushú.
lǎoróng,lángānshēnxu.yóuqiānyànlóu,xiànwèiào.

送监丞家同年守简池三十韵拼音版,送监丞家同年守简池三十韵注音版,出自洪咨夔的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-71023.html

TOP