宫词一百首

[] 王建

gōngbǎishǒu

péngláizhèng殿diànjīnáohóngchūshēnghǎitāoxiánzheményáoběiwàngzhèhuángxīnchuánggāo

殿diànqiánzhuàndiǎnbānzhàoduì西láizhàománshàngqīnghuālóngwěidàoshēntōuzhèngnánshān

lóngyānnuǎntóngtóngxuānzhèngméndāng殿diànfēngqiánqīngxiàngchūxiàliánshēngzàibàntiānzhōng

báichuāngqiáncǎochényīngtáochūchìchángxīn殿diàntóuchuánjīnjiēyuǎnzhǐjìnláixièshèngrén

nèirénduìdiéhuājiānxiùzuòláiànbiānhóngzhúqiánchéngcǎoběnpíngmíngchūménxuān

qiānniúzhàngxiàfàngcháochūànbàngbiānměijìnláijīnfèngzhǐ殿diàntóushìduōshū

yányīngyǐnduìlángjiāngyànxuānháobiéchuángtiānxiàliánqīnkǎoshìgōngrénshǒuguòchátāng

wèimíngkāizhejiǔzhòngguānjīnhuàhuánglóngfānzhídàoyíntáipáizhàngshèngrénsān殿diànduì西fān

shàoniántiānzhòngbiāngōngqīndàolíngyānhuàzhōngjiàoxūnchénxiěběnzhǎngjiāng殿diànzuòpíngfēng

dānfènglóuménhuǒkāiyúnjīnxiàtiānláijiēqiánzǒurénxuānwèitiānnánjiāo宿xiǔhuí

lóuqiánzhàngkànxuānshèwànsuìshēngzhǎngbàizhàocǎipángāobǎichǐfēixiānzhēngshàngjīn

xián殿diànshūmǎndiǎnkāntóubiānyìntóngzhēnjìnláishùbiéshōusuǒzàihánzhōng

殿diànqīngzhāilòuzhǎngwēigōngfénxiāngbàilíngjìngōngqīng簿fēntóutàicháng

xīndiàobáibiānshēnggòngfèngláirào殿diànxíngwèibàozhūwángqīnzǎoméncuījìnqiúmíng

duìnánzhēngchóu殿diànqiánbèishēnqiúnèirénchànghǎoqiūtiānqiàohuíguòlóu

xīnshānyàng殿diàntóuhuángyíndàipáifāngwěizhǎngzǒngbiān绿zōnghóngéshèxiāngxiāng

luóshānxiùchóngchóngjīnfèngyínécóngměibiànshífēnliǎngxiàngtàipíngwànsuìdāngzhōng

zǎogōngzhōngsuǒcuìéxiānhuángxíngchǔcéngguòjīnchíxiūjǐnlíngjiǎotóujiànduō

殿diànqiánmíngzhōngjiéliánqiónglínsànchuánbàosuǒfēnzhújiānkāijīnsuǒfàngguī

gēngsāndiǎnsuǒjīnchējǐnfànggōngrénchūkànhuāzhàngxiàshícuī殿diàntóuxiānbàonèiyuánjiā

chéngdōngběimiànwàngyúnlóubànxiàzhūliánbànshànggōuxíngrénchángyuǎnguòkǒngfángtiānzàilóutóu

shèshēnggōng宿hóngzhuāngxīngōngzhānglínshàngshíjiǔnánérguìbàixièjūnwáng

xīnqiūbáiquánhóngěrshuāngmáochèncǎomiántiānjiàorénshèshābiānzhēdàoqián

nèiyīnglóngtuōjiěhóngtāodòushèngzhēngfēichūshǒugāozhíshàngqīngyúnháiquèxiàshuāngjīnzhǎohuāmáo

jìngchuántóudiàocǎiliǎngbiānjiànshuǐ湿shīluóchídōngzhēngxiàngchí西ànxiāndàoxiānshūshàngguī

dēngqiánfēijiēchóngwèichángwénbànzhōngkànzhezhōngyuánzhāidàopánjīn线xiànxiùzhēnróng

hóngdēngshuìhuànchūnyúnyúnshàngsāngēngzhí宿fènjīnláixínghuáliǎngréntáiyǐnhuāqún

shíchuīxiāoguǎnchǒngrénláimǎn殿diànyíngzhěngdùnshangjiēzhequètóudāngpāisānshēng

xiānliùmetóuxiǎoguǎndīngníngdiàochóubànměirénshuāngchàngshēngshēngchūfènghuánglóu

chūnchínuǎnshǎofēnghuāqiānchuánshuǐshàngyáosuǒjiànnánxīnyàngjǐndōnggōngxiāndiàoduō

shísānchūxuébāikōnghóumíngzhōngbèidiǎnliúzuójiàofāngxīnjìnbìngfánggōngshūtóu

hóngmángāntiēxiōngqiánzuòdāngtóujìnyányòngdànjīn殿diànxiǎngfènghuángfēixiàtiáoxián

chūnfēngchuī竿gānchūshēngōnghánkuādàojiānéngzǒutuánzhōnghéngguòrénkàn

jīnyāodàixiàngzhuīsànchāhónglíngzhīxuánlièbiānháiyǐnguīláiràoānchuí

yúnhuācōngshìxíngbānmáobānyīng殿diànqiánláiwǎngzhòngguòdejūnwángbiémíng

měitíngdēngyùnyínxūnlónghuǒfēifēiyáotīngzhàngjūnwángjuéshàngzhízhōngshēngshǐguī

yīnchīyīngtáobìngfàngguīsānniánzhejiùluónèizhōngrénshícóngláijiéjīnhuāshàngguìfēi

yíngtiānkànhuāxiàdejīnjiēquèhuǐxíngkǒngjiànshīēnrénjiùyuànhuíláizhexiánshēng

wǎngláijiùyuànkānxiūjìnchìxuānhuībiélóuwényǒuměirénxīnjìnliùgōngwèijiànshíchóu

kuāshèngzhūrénhènwèichéngēnchūnèipínliángōngzhōngxiūbiéyuànliánéshíxīn

mènláichǔliangxuánxiàjīnjiēxuánchuángshōudeshāndānhóngruǐfěnjìngqiánquèshèxiānghuáng

fēngchánchìbáosōngsōngdòngsāotóushìyǒufēngchūshípāobiànjīntiáolíngluòmǎnhánzhōng

ànbàoláiménsuǒleshēnyīngbiéhuànshēngfángfángxiàzhezhūliánshuìyuèguòjīnjiēbáiduō

chúshísuǒshíxīnměijiànhuākāichūnbáiduōjiāoshìbìngliánjiàohuànrén

cóngcóngshǒuràojīnpénxuánshìhóngjīn殿diànménzhòngyáopāoxīnzhāizizàiqiánshōude便biànchéngēn

chíshuǐchūnláihǎochǔchùfēnliúbáizòujūnwángzhīyuèhuànrénxiāngbànqún

láitóubiānxīnhuātánxiánbiànhóngluóshǒuzhōngxīnhuàshuāngchán

xīnqíngcǎo绿wēntūnshānxuěchūxiāojiànchūhúnjīnqīngguīxiàowǎnchuánshēngliúzhewàngchūnmén

liǎnglóuxiānghuànzhūliánézhōngwèimíngcháoshènèijiāyàngjīnpánqiānmiànhóngdiǎnchūdānhuā

jǐnsòngchūnláichūnèijiāxúnchuánzhīhuāsànshíshāohóngzhúxiāngzhúxíngguīshàngchē

jiāchángàizhejiùshangkōngchāhóngshūzuòzhuāngxiàjiēqúndàijiěfēishíyīngdejiànjūnwáng

biéchìjiàochūfángshēngbiànzòujūnwángzàisānshìliúcánpāisuǒxiàngxuānhuīzuòchèzhāng

xíngzhōngzhēngxiānshìbàngbiānbèijuéguǎnxiántōupāifānluóxiùjiàozhī

fènghuángpèishěchāishūdejīnxiānguānjìnbèijūnwángzhīshíshōuláiànshàngjiǎnwénshū

yuèlěngjiāngqīngjìnlièshíjiējīnxuětángménwàichāomínggōngzhǔjiārénxièmiànzhī

wèichéngēnjiāchóuzhàdàogōngzhōngwàitouqiúshǒuguǎnxiánshēngkuǎnzhúshāngdiàochàngzhōu

dōngfēnghuǒxīnxiūjǐnchūnsǎoxuěgōuzǒuchēdānghànyánggōngzhǔjìnqiú

fēngliánshuǐróngmiàngōulánzàishuǐzhōngguījīn殿diàn宿qiūzhīzhuānghóng

shèngrénshēngmíngcháoshìjiàorénshǔnèijiānxiějīnhuāhóngbǎngziqiántouxiānjìnfènghuángshān

shǔzhāoyángzhìjǐngbiānhánshuǐpēnchúnèizhōngshùhuànténgwángjiádié

nèiyànchūqiūèrgēng殿diànqiándēnghuǒtiānmíngzhōnggōngchuánzhǐyīnshēngsànzhūyuànménkāichùchùxíng

chánjīnquèsāncéngchācuìgāocóng绿bìnchùchūnfēngchuīluòguīláibiétóushū

shùchūchéngniǎoshíliúhuāxiàoshēngduōzhòngzhōngquèjīnchāizishícóngyàoshúme

xiǎo殿diànchūchéngfěnwèigānguìfēimèiláikànwèifénghǎoxiānxiàngjiē西suǒdān

nèirénxiāngbàohuākāizhǔnjūnwáng便biànkànláiféngzhexiánqínxiùdàichūnyuànànhuí

xúnchuīmànbiànxiāngànshùkànshuíxiàoduōmínghuāyuánjiànxiānzhúnèijiā

huángjīnshènghóngxuězhòngjiéxiāngluóchūhuābàngbiānshūchìzhōngguānsòngchénjiā

wèimíngdōngshàngménkāipáizhàngshēngcónghòu殿diànláiājiānliǎngbiānxiāngduìyáowénsuǒshíhuí

gōngrénzǎoxiàoxiāngshíjiēqiánsǎojīnqiánzhēngjièwènwàitouháishìjiān

xiǎosuíāxuéchuīshēngjiànhǎojūnwángmíngchuángcháojìnghuángjīn殿diànwàijiàoxíng

gāo殿diànyǒuxiāngyānwànsuìshēngzhǎngdòngjiǔtiānfēiyuànzhōngchūjiàngdànnèirénzhēngérqián

gōnghuāgòngwàihuātóngzhēngyuèchángshēngbànhónggōngyīngtáokānshǒubiézhíquèdàoyuánzhōng

殿diànqiánshèliǎngbiānlóuhánshígōngrénqiúbànzǒuláizhēngguìbàishàngpéngxiānxiètóuchóu

tàiqiánnuǎnfángláizhǔxiàngzhāoyángyàozāichìhóngzhízhúxièēnwèiliǎozòuhuākāi

qiánxīnluójīnjiēshàngruǎngōngzǒngláiwèiyuànzhōngxīnbàinèishàngshū

yīngshuíjiàozhuǎnshéguānnèirénshǒuyǎngláijiānduōgèngjuéchéngēnshùduìjūnwánglǒngshān

fēnpéngxiánzuòyīngtáoshōuquètóuwànláoshěnxiāngshuāngzizhōngdòulèiāshuígāo

jìnhónglóunèitōngshēngyǐnjiàjiāchéngdōngguǒtóugōngjiāntángqiánshǒuqiàozhúdàngōng

chūnfēngyuànyuànluòhuāduījīnsuǒshēngchèkāigèngzhùtáizhuāng殿diànmíngcháoxiānjìnhuàlái

láihàn湿shīluóchèlóushàngrénxiàguīdàoyuànzhōngzhòngmiànjīnhuāpényín

宿zhuāngcánfěnwèimíngtiānzǒngzhāoyánghuāshùbiānhánshínèirénchángbáizhōngxiānsànjīnqián

zhòngzhōngpiāndejūnwángxiàotōujīnxiāngyànkāishūhóngmánzishàngxuántuīdāngzhíměirénlái

jiàobiàngōngéchàngbiànànzhōngtóubáiméirénzhīlóuzhōngshēnghǎowèncóngchūxuéāshuí

qīnglóuxiǎoqúnzhǎngzǒngbèichāomíngjiàofāngchūnshè殿diànqiánduōduìpéngtóuqǐngshang

shuǐzhōngqínzhōnghuāshíháijiāngzhòngjiāzǒngdàibiérénbānshùjǐnxiùzhōngniānchūjīn

xiāogǎidiàozhēngzhùcuīhuànhóngluóxiùyánwèidàizhèzhīhuāmàoziliǎngxínggōngjiānzàiliánqián

chuāngchuāngyuànxiāngdāngzǒngyǒuzhūliándàimàochuángsuīdàojūnwánglái宿zhàngzhōngchángshìzhùxiāng

zhūliánmǎn殿diànliángfēngxīnchūpéntāngnèirénkǒngyàoqiūzhuózhùxūnlónghuànhǎoxiāng

jīnchújìnnuómínghuàzhūduìxíngyuànyuànshāodēngbáishěnxiānghuǒzuòchuīshēng

shùtóushùcánhóngpiàn西fēipiàndōngshìtáohuātānjiécuòjiàorénhèngēngfēng

jīn殿diàndāngtóuzhòngxiānrénzhǎngshàngróngtàipíngtiāncháoyíngyúnchējiàliùlóng

yuānyāngshàngpiēránshēngzhòuqǐngōngémèngjīngyuánshìwángjīndànhǎitánghuāxiàliúyīng

jīnxiàngyuèbēinèirénjiēzhe便biànxiāngsuíquèhuílóngjūnqiánguòdāngchùjiàokāichí

huàzuòtiānzuòniúsuōjīnniècǎiqiáotóuměiniángōng穿chuānzhēnchìzhūqīnqiǎolóu

chūnláishuìkùnshūtóulǎnzhújūnwángyuànběiyóuzànxiànghuājiēshàngzuòqiányíngdeliǎngsānchóu

xíngsòngchángménláijiùyuànhuāzhǐkǒngshíshēndàoēnqiúshèfànghuánjiā

jiānluózhesuǒqīngróngduìmiànjiàorénrǎn退tuìhóngshānchéngláibiànchūmíngcháobànpiànzàiyuánzhōng

dànzhǐliǎngcēnbèilíndòuzhewēixiānjiǎotóuhóngluòshàngsānjīnbànbiānchuí

hòugōnggōngduōshǎojǐnxiàngyuánzhōngxiàotuándiéluòhuāxiāngzhechūnfēnggòngyīngnán

wǎnzhuǎnhuángjīnbáibǐngzhǎngqīngzihuàyuānyāngláishìchéngxīnyàngjìnwēifēngdàochuáng

gōngxiāngfāngjiājiǎnpínshuǐshěnshānshèměihuíxīnnèizhōngxiāngchuánchūbèijiāxiěrén

yàotóngshíhòusòngyúnjiānggāo殿diànfēngshànshǎoliángměidàozhōngzhònglüèbìnchǎràogōngláng

小提示:王建的宫词一百首拼音读音来自AI,仅供参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

王建

王建

王建(约767年—约830年):字仲初,生于颍川(今河南许昌),唐朝诗人。其著作,《新唐书·艺文志》、《郡斋读书志》、《直斋书录解题》等皆作10卷,《...

王建的诗

查看更多

相关诗词