经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰

[] 李白

jīngluànhòutiānēnliúlángjiùyóushū怀huáizèngjiāngxiàwéitàishǒuliángzǎi

tiānshàngbáijīngshíèrlóuchéngxiānréndǐngjiéshòuchángshēng

zhúshìjiānqióngluànqíngjiǔshíliùshèngjūnyúnguàkōngmíng

tiānzhìwèinéngwàngzhànzhēngshìshèwánglüèjiāngxuānmiǎnróng

shímìngnǎimiùzhīhǎishàngxíngxuéjiànfānshěnwéiwénjìngchéng

jiànfēiwànrénwénqièhǎishēngérdàochū西jīng

líndāngshíkāngkǎilèizhānyīngtànjūntǎngcáibiāoguānqúnyīng

kāiyányǐnzhàngwèiyuǎnzhēngānruòyúnsòngpiàotíng

zhōngjìnbáiluòkūnmíngshíyuèdàoyōuzhōuchánruòluóxīng

jūnwángběihǎisǎojièzhǎngjīngzǒubǎichuānyànráncuīqīng

xīnzhīquèpéngyíngwāntiānlángxiéshǐgǎnzhāng

lǎnhuángjīntáitiānzhāowángrénguìjùněrkōngténgxiāng

tǎngzàishēngjīnbēnwángcuōtuóháiguìxiāng

féngjūntīngxiánzuòhuátángbǎitàitáoránhuáng

zhēngchāngguǎnkāiyánlièshāngxiánháojiānqīngéduìzhúyǎnchéngháng

zuìfēnqīngràofēiliánghuānwèizhōngcháozhìmǎnguīxiányáng

dàoyōngwànréngōngzhàngyáoxiāngwàngbiéqiānróngyánliáng

yánliánggǎijiǔzhōnghéngkuìhànjiǎliánbīngshāchénànyúnhǎi

cǎoyáoshāxīngchénguāngcǎibáichéngqiūshāncāngshēngjìngzuì

hánguānzhuàngguómìngxuánshūchángsānshíwànkāiménxiōng

gōngqīngquǎnyángzhōngdǎnghǎièrshèngchūyóuliǎngjīngsuìqiū

zizhuānzhēngbǐngmáokòngqiángchǔjiézhìfēihuánwénjūnshīyōngxióng

rénxīnshījiùzéishìténgfēngwéijūnfánglíngchéngjiéguānzhōng

xiāngdǐngcānxiáshùyáoquánménkāijiǔjiāngzhuǎnzhěnxiàlián

bànshuǐjūnláixúnyángmǎnjīngzhānkōngmíngshìxiéshànglóuchuán

bǎijīnzhīruòyānguānshòushǎngfānzhélángtiān

lángwàndào西shànglìngrénlǎosǎodàngliùqīngréngwèishuāngcǎo

yuèpiānzhàoyóucānghàoliángchēngshénmíngshēnrénjiāodào

tiǎnqīngyúnsāndēnghuánglóucánchǔshìduìyīngzhōu

fánshānjǐnliáoluòtiānqiūjiāngdàiéméixuěchuānhéngsānxiáliú

wànzhōngláiliánfānguòyángzhōusòngwànkuàngránsànchóu

shāchuāngtiānkāishuǐshù绿kuīwèixiánshānjiǔdeyuè

yuèyànyǎotiǎokuāqiānhóngláishàngyúnhánxiàochūliánlóng

duìxiǎochuíshǒuluóchūnfēngbīnguìqǐngxiūzhǔrénqíngwèi

lǎnjūnjīngshānzuòjiāngbàokāndòngqīngshuǐchūróngtiānrándiāoshì

xìnghéngjīnshízhāoxúnzhūményōngshìlièsēnsēn

jiǎnzáozhúshíkāiyíngliúzhǎngqīngshēndēngtáizuòshuǐlùnduōyīngyīn

piànguìbáinuòqīnghuángjīnwèikuìjūnqīngniǎomíngdānxīn

yúnjiānquèfēimíngtiānshàngláichuánwénshèshūzhìquèfànglánghuí

nuǎnbiànhányányānshēnghuījūndēngfèngchíjiǎshēngcái

jiéquǎnshàngfèiyáoxiōngxiàoqiānqiūzhōngtànchángwèiguóyōu

jīngpèijiāliǎngshānhuángdāngzhōngliúliánjìnyìnkōngyóu

ān羿shànshèjiànluòmáotóu

小提示:李白经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

李白

李白

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。祖籍陇西成纪(待考),出生于西域碎叶城,4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世...

李白的诗

查看更多

相关诗词