秋浦歌十七首

[] 李白

qiūshíshǒu

qiūzhǎngshìqiūxiāotiáo使shǐrénchóu

chóuxíngshàngdōnglóu

zhèng西wàngchángānxiàjiànjiāngshuǐliú

yánxiàngjiāngshuǐnóng

yáochuánlèiwèiyángzhōu

qiūyuánchóuhuángshānkānbáitóu

qīngfēilǒngshuǐfānzuòduànchángliú

báoyóuchéngjiǔyóu

niánshìguīlèixiàzhōu

qiūjǐntuóniǎorénjiāntiānshàng

shānxiūshuǐgǎnzhàomáo

liǎngbìnqiūzhāoshuāi

yuánshēngcuībáichángduǎnjǐnchéng

qiūduōbáiyuánchāoténgruòfēixuě

qiānyǐntiáoshàngéryǐnnòngshuǐzhōngyuè

chóuzuòqiūqiángkànqiūhuā

shānchuānshànxiànfēngshìchángshā

zuìshàngshāngōnghánníngniú

kōngyínbáishílànlèimǎnhēidiāoqiú

qiūqiānzhònglǐngshuǐchēlǐngzuì

tiānqīngduòshíshuǐshēngzhī

jiāngpiànshíqīngtiānsǎohuàpíng

shīliúwàn绿jǐntáishēng

qiānqiāndànnánshùwànwànzhēnlín

shānshānbáimǎnjiànjiànbáiyuányín

jūnxiàngqiūyuánshēngsuìxīn

luórénhéngniǎodàojiāngchūliáng

shuǐzhōushānhuāmiànxiāng

shuǐliànpíngtiān

nàichéngmíngyuèkànhuāshàngjiǔchuán

shuǐjìngyuèyuèmíngbáifēi

lángtīngcǎilíngdàoguī

huǒzhàotiānhóngxīngluànyān

nǎnlángmíngyuèdònghánchuān

báisānqiānzhàngyuánchóushìzhǎng

zhīmíngjìngchǔqiūshuāng

qiūtiánshèwēngcǎishuǐzhōng宿

zhāngbáixiánjiéyìngshēnzhú

táoliǎoliǎoshēngwén

ànshānsēngbiétóubáiyún

小提示:李白秋浦歌十七首拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

李白

李白

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。祖籍陇西成纪(待考),出生于西域碎叶城,4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世...

李白的诗

查看更多

相关诗词